รายการสินค้า

CRA 550 ดูรูปขนาดจริง

CRA 550

ชุดเครื่อง บำบัด/ฟอก อำกำศ ระบบบำบัดอากาศ ชุดนี้จะจัดส่งสมบูรณ์โดยประกอบเสร็จทั้งชุด พร้อมเครื่องมือวัด,คู่มือกำรใช้งำนด้ำนเทคนิคและโครงสร้ำง

รายละเอียดเพิ่มเติม

หยิบใส่ตะกร้า

* การเรียนการสอนแนะนำการใช้งาน *
- การศึกษาขั้นตอนการติดตั้งและส่วนประกอบ การทำงานของเครื่องทำร้อนและเครื่องทำความเย็น(สารทำความเย็น)
- การกำหนดความสมดุลของความร้อน
- ผลกระทบจากอัตราส่วนของอากาศใหม่ / อากาศรีไซเคิล
- ผลกระทบของความเร็วอากาศ
- การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์
- ประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยน
- อัตราการสูญเสียขององค์ประกอบที่แตกต่าง

คุณสมบัติและรายละเอียด
* ระบบบำบัดอากาศ ชุดนี้จะจัดมาอย่างสมบูรณ์โดยประกอบเสร็จทั้งชุด พร้อมเครื่องมือวัด,คู่มือการใช้งานด้านเทคนิคและโครงสร้าง
* ส่วนประกอบที่ดีมีคุณภาพมาตราฐานอุตสาหกรรม
* การทำงานเป็นเช่นเดียวกับเครื่องที่มีความจุที่มากกว่า
* การ บำบัด/ฟอก อากาศ
* ห้องผสมอากาศสามารถการกระจายได้อย่างทั่วถึง
* ความเป็นไปได้ ค่าที่ได้จาก สิ่งที่เข้า , สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และสิ่งที่สูญเสีย จากกรณีบำบัด/ฟอกอากาศ
ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงองค์ประกอบ
* การใช้สารทำความเย็น R134a ซึ่งเป็นที่ต้องการตามมาตรฐานทางยุโรป

  • CRA 550
    ชุดเครื่อง บำบัด/ฟอก อำกำศ ระบบบำบัดอากาศ ชุดนี้จะจัดส่งสมบูรณ์โดยประกอบเสร็จทั้งชุด พร้อมเครื่องมือวัด,คู่มือกำรใช้งำนด้ำนเทคนิคและโครงสร้ำง

ติดต่อเรา